Women & Education: #VedicTruths > #FakeLiberalisms

B S Nihaar अ॒हं रु॒द्रेभि॒र्वसु॑भिश्चराम्य॒हमा॑दि॒त्यैरु॒त वि॒श्वदे॑वैः ।अ॒हं मि॒त्रावरु॑णो॒भा बि॑भर्म्य॒हमिं॑द्रा॒ग्नी अ॒हम॒श्विनो॒भा ॥ ahám rudrébhirvásubhiścarāmyahámādityáirutá viśvádevaiḥ ǀahám mitrā́váruṇobhā́ bibharmyahámindrāgnī́ ahámaśvínobhā́ ǁ अ॒हं सोम॑माह॒नसं॑ बिभर्म्य॒हं त्वष्टा॑रमु॒त पू॒षणं॒ भगं॑ ।अ॒हं द॑धामि॒ द्रवि॑णं ह॒विष्म॑ते सुप्रा॒व्ये॒३॒॑ यज॑मानाय सुन्व॒ते ॥ ahám sómamāhanásam bibharmyahám tváṣṭāramutá pūṣáṇam bhágam ǀahám dadhāmi dráviṇam havíṣmate suprāvyé yájamānāya sunvaté ǁ “ I proceed …

Women & Education: #VedicTruths > #FakeLiberalisms Read More »